Schooltijden

Schooljaar 2021-2022

 

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag

08.30-14.30

Dinsdag

08.30-14.30

Woensdag

08.30-12.30

Donderdag

08.30-14.30

Vrijdag

08.30-12.30  

 

 

De kinderen zijn vanaf 8:15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht. De eerste bel gaat om 8:20 uur. De kinderen die dat willen kunnen dan rustig naar binnen gaan. Om 8:25 uur klinkt de tweede bel. Op dat moment gaat iedereen naar binnen en 5 minuten later starten de lessen. We willen u vragen om na de tweede bel niet meer voor de ramen te blijven staan; de leerkrachten willen graag beginnen met de lessen.

 

Pauze:

Ochtend:

In de ochtendpauze (10:15-10:30 uur) spelen alle groepen samen buiten. De kleuters spelen op een afgeschermd gedeelte van ons schoolplein.

De Wentelwiek heeft een groot en groen schoolplein, dat uitdaagt tot bewegen. Dit wordt door de leerkrachten gestimuleerd en ondersteund door uitdagend spelmateriaal. 

Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door alle leerkrachten van de school.

 

Tussen de middag:

De leerlingen hebben 30 minuten pauze. In die tijd wordt er per klas gezamenlijk gegeten en daarna kunnen de kinderen gaan spelen. Voor de jongste leerlingen, groep 1 t/m 4, zullen we tijd waarin de kinderen hun lunch eten verlengen door in het lesrooster voorafgaand aan de pauze activiteiten in te plannen waarbij de kinderen al kunnen eten. U kunt daarbij denken aan voorlezen of woordenschat onderwijs (woordspelletjes).

Door het verstandig inroosteren van de lessen kunnen we voor alle groepen zorgen dat de energiebalans goed blijft gedurende de lesdag. Een voorbeeld is het inroosteren van (een deel van) de gymlessen ’s middags.

Organisatie van het overblijven

Er wordt gepauzeerd in 2 rondes. Van 12:00 tot 12:30 de kleutergroepen, de groepen 2-3 en de groepen 6-7, van 12:30 tot 13:00 de groepen 4, 5 en 8.

De klas wordt overgenomen door een overblijfkracht. De overblijfkracht eet samen met de kinderen en gaat daarna met hen naar buiten. De leerkracht pauzeert op dat moment buiten de klas. We gaan werken met een kleine groep overblijfkrachten, waarbij we inzetten op zoveel mogelijk continuïteit en een doorgaande lijn in de pedagogische aanpak.

Voor het overblijven tijdens het continurooster hoeft u niet te betalen. Desondanks kunnen we een vrijwillige bijdrage van u als ouders goed gebruiken. We besteden dit geld aan:

  • investering buitenspeelgoed en spellen voor regenachtige dagen
  • uitbetalen van een vrijwilligersvergoeding aan vaste overblijf-vrijwilligers

Gezonde school en overblijven

Omdat we als school een gezond eet, drink en leefpatroon bevorderen, vinden we het belangrijk dat kinderen en gezonde lunch meenemen. Op de website van het voedingscentrum kunt u hierover meer informatie vinden. Geeft u uw kind melk mee naar school? De beker kan op school in de koelkast worden gezet om bederf tegen te gaan.

Regeling continurooster Kindcentrum De Wentelwiek

Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt er op De Wentelwiek gewerkt met een continurooster. Het besluit hiertoe is in het schooljaar 2014-2015 genomen in het team (studiedag 18-03-2015) en medezeggenschapsraad (MR april 2015) en gebaseerd op de resultaten van de ouderpeiling (enquête) in februari 2015.

De achterliggende periode hebben we, in nauwe samenwerking met de ouder- en personeelsgeleding van de MR, gebruikt om het continurooster concreet vorm te geven. Daarbij hebben we de belangen van onze leerlingen (o.a. rustig kunnen eten en daarna ontspannen, continuïteit) en de wettelijke kaders (bijvoorbeeld de pauze voor de leerkrachten zoals die in de cao is vastgelegd) in de uiteindelijke keuze meegewogen.

We hebben in de MR de regeling rondom het continurooster vastgesteld. We hebben ook afgesproken dat we de regeling over 2 jaar zullen evalueren.