Ouderraad

Wat is de Ouderraad (OR)?

De basisschool De Wentelwiek heeft een Oudervereniging waarvan iedere ouder/verzorger met een kind op De Wentelwiek lid kan worden. De Ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging. De ouders/verzorgers kiezen de OR op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging. De OR bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester; gekozen door de OR-leden) en maximaal 12 leden.

 

Wat doen wij?

  • de vrijwillige ouderbijdragen ter financiering van hieronder genoemde activiteiten beheren
  • organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten zoals bij: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en de Avondvierdaagse
  • organiseren van een "OR mysterieuze activiteit" (OMA) voor leerlingen en ouders
  • de inzet van de verkeersbrigadiers organiseren
  • jaarlijks (in september/oktober) een Algemene Ledenvergadering organiseren. Daarin leggen wij als OR verantwoording af aan alle leden van de oudervereniging. Verder wordt het financiële jaarverslag van het voorafgaande schooljaar besproken en worden de begroting en ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.
  • Mede organisatie van de lustrum feesten

Daarnaast kan het schoolteam de OR ook bij speciale gebeurtenissen/projecten inschakelen.

 

Hoe werken wij?

De Ouderraad vergadert 6 à 7 keer per jaar in de lerarenkamer op school. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u als toehoorder bijwonen. De vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender en op de site.

De notulen van de vergaderingen en meer informatie over de Ouderraad is te vinden op deze website.

De Ouderraad verwelkomt altijd graag nieuwe leden. Als u graag lid wilt worden of als u eens wil zien hoe het eraan toegaat tijdens een vergadering, kunt u altijd als toehoorder aanschuiven. U bent van harte welkom!