Ouderbetrokkenheid

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

Inloop

Ieder thema sluiten we af met een inloop. Tijdens de inloop kunt u het werk van uw kind bekijken en uw kind kan u vertellen wat het de afgelopen periode geleerd heeft. De inloop wordt op wisselende dagen 's morgens om 08.30 of 's middags om 16.30 gepland. Zo kan iedereen af en toe naar de inloop komen.

Opa's, oma's en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

De data voor de inloop vindt u op onze kalender.

Ouder-vertelgesprek

In oktober wordt u uitgenodigd voor het ouder-vertelgesprek. We horen dan graag van u hoe uw kind de eerste weken van het schooljaar heeft ervaren. U kunt kennismaken met de nieuwe leerkracht en hem of haar vertellen over uw kind. Wij zullen u laten weten hoe wij de start van het schooljaar van uw kind ervaren hebben.

Ouderavond / Rapporten

Uw kind ontvangt twee rapporten, in februari en in juni/juli. In deze periode worden de 10-minutengesprekken ingepland. Op deze avonden krijgt u de kans om het werk van uw kinderen in te zien en om de resultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind te bespreken met de groepsleerkracht. Deze avonden zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Uiteraard bevelen we dit van harte aan!

In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u expliciet uitgenodigd.

Ouderportaal ParnasSys

U kunt via een persoonlijk account inloggen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daar vindt u naast de algemene gegevens van uw kind, de resultaten van uw kind (methodetoetsen en toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem) en de notities die gemaakt zijn van de rapportgesprekken.

In bijgevoegde brief vindt u hierover meer informatie.

Nieuwsbrief

Regelmatig ontvangt u onze nieuwsbrief. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. De nieuwsbrief wordt per mail verspreid. Als u geen mail kan ontvangen, kunt u een papieren kopie vragen.

Website / Facebook

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. We zijn wettelijk verplicht om u elk jaar opnieuw om toestemming te vragen voor het plaatsen van foto's e.d. in de diverse multimedia. U wordt verzocht aan het begin van het schooljaar om dit in te vullen via de basisschoolapp, eventueel hebben we een papieren formulier.

 

Ouderbijdrage

Ouderraad

Medezeggenschapsraad