Medezeggenschapsraad

Aan basisschool De Wentelwiek is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Door de invoering van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) is de samenwerking tussen bestuur, directie en MR nader uitgewerkt.

 

Stichting de Eenbes waar de Wentelwiek deel van uitmaakt, heeft de taken en bevoegdheden van de MR vastgelegd in het Reglement voor de Medezeggenschapsraden alsmede in het Statuut voor de Medezeggenschap, beiden van de Stichting de Eenbes. Ook is er een Huishoudelijk Reglement voor de MR van De Wentelwiek van toepassing. De Wentelwiek maakt deel uit van Stichting de Eenbes. Door het bestuur van deze Stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze GMR bespreekt alle bovenschoolse zaken. Ook de taken en bevoegdheden van de GMR zijn in een Reglement vastgelegd.

Ook dit schooljaar overlegt de MR regelmatig met de directie van de Wentelwiek over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en de school. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het schoolplan, het leer- en zorgplan, de begroting, de schoolgids, het vakantierooster, het formatieplan en het aantal groepen. Voor een aantal onderwerpen geeft de MR advies aan de directie en voor andere onderwerpen heeft de directie de instemming van de MR nodig.

De MR bespreekt jaarlijks ook vele andere onderwerpen die leven bij de ouders of bij het team. Het merendeel van de onderwerpen die bij u leven kunnen met de leerkracht prima worden besproken en opgelost. Mocht u het gevoel hebben er toch niet goed uit te komen met de leerkracht en / of directie dan kunt u ons benaderen om dit te bespreken. Als ouder kunt u zelf ook onderwerpen bij de MR-leden onder de aandacht brengen door hen aan te spreken op het schoolplein of te bellen. U kunt ook opmerkingen kwijt via mrdewentelwiek@eenbes.nl. De MR vergaderingen kunt u ook bijwonen. Als u dit wilt, dan graag contact van te voren opnemen met de voorzitter van de MR, Rene van Lieshout.De oudergeleding van de MR: Rene van Lieshout (voorzitter), Marijke Hurkx en Susanne Nagelmaeker.

De teamgeleding: José van Hugte, Diana Pouwels en Connie Deiss. 

 

Jaarverslag 2019-2020

 

Datum vergadering

Agenda

Verslag vergadering

 14-09-2020  

Verslag MR 14-09

 27-10-2020   Verslag MR 27-10
 02-12-2020   Verslag MR 02-12
 10-02-2021   Verslag MR 10-02
 25-03-2021   Verslag MR 25-03
 20-04-2021   Verslag MR 20-04
 23-06-2021  

Verslag MR 23-06

     
20-09-2021   Verslag MR 20-09
08-12-2021   Verslag MR 08-12
20-01-2022   Verslag MR 20-01
08-03-2022   Verslag MR 08-03
13-04-2022   Verslag MR 13-04
18-05-2022   Verslag MR 18-05
28-06-2022   Verslag MR 28-06