Kwaliteit

Op De Wentelwiek werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We werken met hedendaagse methoden, onze medewerkers zijn bekwaam en blijven zich bijscholen, we volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen nauwgezet en investeren continue in onze verdere ontwikkeling als school.

 

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Kwaliteit, elke dag

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Zij worden daarin gestimuleerd door het Expertise Netwerk.

 

Toetsen en zelf-evaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de zelf-evaluaties.

 

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, MR, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs  Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.

 

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

 

Tevredenheidsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de hele school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. De jongste afname was in 2015 en de afnamen voor 2017 en 2019 zijn reeds gepland.

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 7.5 7,9 7,0
Ouders geven een:  7.1 7,4 7,3
Leerlingen geven een:  8.6 7,6 8,2

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school. U kunt deze ook middels een mail naar dewentelwiek@eenbes.nl opvragen.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2017 2016 2015
Schoolscore  535.2 536.5 535.5
Landelijk gemiddelde 535.2 534.6 534.9

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op de resultaten die de leerling gedurende de 8 jaren basisschool heeft behaald, op de resultaten van de cito-eindtoets en op ons beeld van de persoonlijkheid van de leerling. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een breed beeld over de leerlingen.

Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. Vrijwel alle oud-leerlingen zit na twee jaar VO nog op het type onderwijs dat wij adviseerden en behaalt daar goede resultaten.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 2 schooljaren

 

 

 

vwo

havo/vwo

havo

havo/vmbo-t

vmbo-t

vmbo lager

Totaal

2014 / 2015

3
14%

6
27%

3
14%

1
5%

2
9%

7
31%

22

2015 / 2016

6
21,5%

9
32%

3
11%

6
21,5%

 

4
14%

28

2016/2017

5

17.8%

8

28,6%

2

7.1%

2

7.1%

5

17.9%

6

21.4%

28

 

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.