Passend onderwijs en extra ondersteuning

Omgaan met verschillen

“Ieder kind is anders”; dat vormt het uitgangspunt voor ons onderwijs. Onze leerlingen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en het is onze taak om hiervoor een passend aanbod te creëren.

Onze leerling populatie kenmerkt zich door zijn grote diversiteit; een mooie afspiegeling van de samenleving! De meeste leerlingen van De Wentelwiek ontwikkelen zich onbedreigd. Onze leerling populatie kent echter ook de ‘gebruikelijke’ variatie in problematieken; we hebben leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen en sommige van onze leerlingen kampen met problemen in de thuissituatie. Op De Wentelwiek denken we in oplossingen en vanuit de mogelijkheden van het kind. Vanuit een positieve grondhouding zoeken we samen met ouders naar een passende aanpak voor elke leerling.

 

Zorgstructuur op onze school

Op onze school is de intern begeleider verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en de opbrengsten. Zij heeft een signalerende, ondersteunende en coachende rol richting de leerkrachten.

Een leerling komt in aanmerking voor extra ondersteuning als het leren niet vanzelf gaat, of wanneer het kind op sociaal emotioneel gebied extra ondersteuning nodig heeft. Ook kinderen die juist heel makkelijk leren, de meerbegaafde leerlingen, maken gebruik vam ons zorgaanbod, zij hebben juist behoefte aan extra uitdaging.

 

Ondersteuning wordt op onze school gegeven in 5 verschillende niveaus:

Niveau 1: Basis ondersteuning.

De leerkracht begeleidt de leerlingen in de eigen groep. Hierbij spreken we van het normale lesaanbod.

Niveau 2: Extra ondersteuning.

De leerkracht verzorgt zelf de extra ondersteuning een leerlingen in de groep en stelt hiervoor een plan op. Dit plan wordt in overleg met u opgesteld. Een onderdeel van dit plan kan ook zijn dat u gevraagd wordt thuis extra te oefenen met uw kind.

De intern begeleider bewaakt deze ondersteuning en biedt begeleiding aan de leerkracht.

Niveau 3: Extra ondersteuning op schoolniveau door interne deskundigen.

De intern begeleider onderzoekt zelf het kind en stelt een plan op. De leerling krijgt extra ondersteuning door interne deskundigen.

Niveau 4: Het raadplegen van externe deskundigen.

De school schakelt externe deskundigen in. Hierbij kunt u denken aan een expert van het Expertise Netwerk van Eenbes Basisonderwijs, het schoolmaatschappelijk werk of een andere externe begeleider. Ook kan extern psychodiagnostisch onderzoek worden ingezet

Niveau 5: Plaatsing op een andere school.

Wanneer de school een kind niet de ondersteuning kan bieden die hij of zij nodig heeft, gaan we op zoek naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs die de ondersteuning wel kan bieden.

 

We betrekken ouders altijd bij de ontwikkeling van hun kind. Als we zien dat een kind iets extra’s nodig heeft, overleggen we dit altijd met zijn/haar ouders. Dit gebeurt vanaf zorgniveau 2. De leerkracht van het kind, de intern begeleider en u als ouders, bekijken samen welke extra ondersteuning of uitdaging we uw kind kunnen bieden. Deze extra ondersteuning kan op school door de leerkracht en/of door u als ouders thuis geboden worden.

 

Intern begeleider (IB-er)

Binnen onze school is de intern begeleider het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen. De IB-er is verantwoordelijk voor het ondersteunings- beleid. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directie over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er kan ondersteuning in de groep signaleren en leerkrachten begeleiden bij het opzetten van hulp.

 

Passend onderwijs

Als school hebben wij een zorgplicht. Dat betekent dat we samen met andere scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Hierbij staat voorop dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan.

 

Passend Onderwijs binnen Eenbes Basisonderwijs

Eenbes Basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO (po.swv-peelland.nl)

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden. Dat begint op een plek binnen één van onze scholen. Er wordt gekeken naar de specifieke leerbehoeften voor ieder kind. Eenbesscholen werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om samen, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo dicht mogelijk bij huis, passend onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er is een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders; Ieder kind is uniek. Eén ding hebben alle kinderen echter gemeen: Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om dit te garanderen. Daarom moeten we, in uitzonderlijk gevallen, een grens stellen aan de grootte van een groep. Een vast getal is daarvoor niet te geven. Deze grens wordt door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Daarover wordt tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden.

 

Passend Onderwijs binnen onze school

Op onze school streven we ernaar dat alle kinderen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wij gaan uit van wat het kind kan en van wat het nodig heeft. Wij werken al geruime tijd vanuit deze visie en daardoor is er op onze school veel expertise aanwezig. Extern werken we, in de vorm van zorgteams, samen met experts zoals: de GGD, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen etc.

Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een verwijzing krijgen.