Kwaliteit

Op De Wentelwiek werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

De kwaliteit van ons onderwijs wordt beoordeeld door de onderwijsinspectie. Hier kunt u het laatste rapport van bevindingen van de inspectie lezen. We zijn trots op deze mooie beoordeling! 

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Medewerkers, ouders en leerlingen geven onze school mooie rapportcijfers. Daar zijn we erg trots op!

 

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019 2017 2015
Medewerkers geven een:  8,4  8,1 7,5
Ouders geven een:   7,7  7,2 7,1
Leerlingen geven een:   8,3  8,3 8,6

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school. U kunt deze ook middels een mail naar dewentelwiek AT eenbes DOT nl opvragen.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

  

Totaalscore Route 8 Eindtoets groep 8

 

  2020 2019  2018
Landelijk gemiddelde nvt 204,5 200,4 
Schoolscore nvt 213,4 213,4 

  

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We baseren dit advies op de resultaten die de leerling gedurende de 8 jaren basisschool heeft behaald, op de resultaten van de cito-eindtoets en op ons beeld van de persoonlijkheid van de leerling. We volgen de leerlingen nauwgezet en vormen zo een breed beeld over de leerlingen.

Onze schooladviezen worden door ouders en leerlingen als passend ervaren. Vrijwel alle oud-leerlingen zit na twee jaar VO nog op het type onderwijs dat wij adviseerden en behaalt daar goede resultaten.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 2 schooljaren

 

  2019-2020 2018-2019 2017-2018
Aantal schoolverlaters  25 29 24
lwoo-leerlingen 4% = 1 0 4% = 1
vmbo-leerlingen 36% = 9 62% = 18 50% = 12
havo/vwo-leerlingen 60% = 15 37% = 11 46% = 11

 

Het maken van trendanalyses vanuit de toetsresultaten is inmiddels gemeengoed geworden op onze school.(opbrengstgericht werken) Dat heeft ons blikveld verruimd: we sluiten hierdoor eerder en beter aan bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We betrekken de leerlingen en ouders eerder bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 wordt bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar het voorlopig schooladvies besproken.

 

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

  • Opbrengstgericht werken; 

Borgen van de cyclus van opbrengstgesprekken en handelingsgericht werken; de toetsresultaten van onze leerlingen worden geanalyseerd. Daarna wordt deze analyse besproken binnen het team, samen met de intern begeleider en de directie en er worden groepsplannen opgesteld.

  • Didactisch handelen

Op onze school verbeteren we continue de (instructie)vaardigheden van onze leerkrachten; dit doen we door structureel aandacht te besteden aan het klassenmanagement, gebruik van het 'model directe instructie' en aan het inzetten van coöperatieve werkvormen. Daarnaast worden er klassenbezoeken uitgevoerd door de leerkrachten onderling (collegiale coaching) en door de intern begeleider en de directie. De observaties tijdens het klassenbezoek worden besproken met de leerkracht en zijn input voor de voortdurende professionalisering van de leerkracht. 

Trends en algemene bevindingen vanuit de klassenbezoeken worden besproken tijdens studiedagen en kunnen aanleiding geven tot verdere (team)scholing.

  • herontwerp onderwijsprogramma

Om onze leerlingen voor te bereiden op een leven lang leren en ze een basis mee te geven als vindingrijke, betrokken en actieve mensen, willen we beter aansluiten bij het niveau en de leerstijlen van onze leerlingen. Dit hebben we in het schooljaar 2012-2013 vastgelegd in onze visie en missie. Het onderwijsprogramma voor de vakken op het gebied van Wereldoriëntatie is daarop aangepast; met behulp van de methode TopOndernemers verzorgen wij thematisch onderwijs, waarbinnen de leerlingen aan projecten werken.

We zullen dit schooljaar onderzoeken of ons huidige onderwijsprogramma nog verder aangepast moet worden om onze visie en missie te realiseren.

  • Passend onderwijs:

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het realsieren we een schoolbrede aanpak voor een prettig en effectief klasseklimaat, waarbinnen differentiatie naar speciale onderwijsbehoeften goed te realiseren is. Dit schooljaar zullen we dit verder verankeren en vastleggen in een beleidsnotitie.

We borgen onze zorgstructuur; door bij het bespreken van de leerlingresultaten nadrukkelijk het sociaal en emotioneel welbevinden van de leerlingen te betrekkken, kunnen we zorgleerlingen snel identificeren en tot een passend aanbod komen. Dit schooljaar leggen we de focus op het versterken van het educatief partnerschap, de samenwerking met ouders, binnen passend onderwijs.

  • Methodes

De Wentelwiek voert dit schooljaar een nieuwe methode in voor Taal. De inmplementatie van de methode TopOndernemers (wereldoriëntatie) wordt dit schooljaar vervolgd.

 

Ons volledige jaarplan kunt u vanaf eind november hier inzien. Dit dient eerst te worden vastgesteld door de medezeggenschapsraad.

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.